عاشق شده ام جرم دلم سنگین است معشوق من از دوری من غمگین است باید به سراغش بروم همچون علم فرموده طلب کنم ولو بالسين است قال محمد ص .اطلبواالعلم ولو بالسين دانش را حتی در چین بی د.


بالسین
منبع :
درخواست حذف این مطلب