به گزارش مجله حریق و نجات ماهنامه ی حفاظت از حریق ، انجمن تحقیقات حمل و نقل، بعنوان بخشی از آکادمی های ملی علوم، ی و پزشکی ، گزارشی از توصیه های راهبردی برای تقویت و حفظ فرهنگ ایمنی در صنایع نفت و گاز فراساحل ارائه کرد. تقویت فرهنگ ایمنی کار در فراساحل توسط کمیته ای متشکل از نمایندگان کمیته فرهنگ ایمنی صنایع نفت و گاز فراساحلی، انجمن تحقیقات دریایی marine board و انجمن ادغام دستگاه های انسانی بخش رفتار انسانی، علوم اجتماعی و آموزش ارائه شد. پیشنه


پیشنهادات جدید bsee برای تقویت فرهنگ ایمنی در صنایع نفت و گاز فراساحلی
منبع :
درخواست حذف این مطلب