اطلاعات داروی آپومورفین apomorphine گروه داروئی داروهای ضد پارکینسون موارد مصرف آپومرفین برای تشخیص افتراقی سندرم پارکینسون ایدیوپاتیک استفاده می شود. همچنین برای تشخیص پاسخ دهی سیستم دوپامینرژیک در انواع سندرم پارکینسون به کار می رود، تا پاسخ دهی بیمار نسبت به لوودوپا مشخص گردد. مکانیسم اثر آپومرفین محرک قوی گیرنده های دوپامینی d2 است که اثرات بالینی و فارماکولوژیک آن شبیه لوودوپا می باشد، ولی اثرش سریعتر ایجاد می شود. بهبودی علائم پارکینس


اطلاعات داروی آپومورفین apomorphine (آمپول، قرص)
منبع :
درخواست حذف این مطلب