قطار از جلوم رد میشه . باقی پول خورد تو جیبم سنگینی میکنه . کیف پول رو برمیدارم که پول رو برگردونم توش . که بغل دستیم از صندلی بلند میشه و به سمت قطار میره . بیخیال پول میشم و به سمت قطار میرم . به شمت در سمت چپی میروم . که ادم های کمتری دورش جمع شدن . هوای سرد از داخل واگن به صورتم میخوره . میشینم روی یک صندلی چهارتایی . نزدیک تلویزیون . روی تلویزیون نوشته توهین به کارمندان ت از ۲ ماه تا ۲ سال حبس در پی دارد . بعد زیر نویس دیگری می آید که میگوید توهین ب


bjgfjktddbkoyfbkhfbkjfvbnyfvyffb
منبع :
درخواست حذف این مطلب