آقای مهربانی ها سلام گفته آمد که سخن از ما در زیارت خواهرتان آمده، و یادم آمد که پارسال زیارتی نصیبم شد بر داده و نداده ی حق شکر و البته آرزو که عیب نیست و هنوز عرق شرمند ... بر رویم هست... هنوز هیچ چهل روزی نگذشته که... و تاکید بر ترک معصیت برای طالب صادق، و شرمند ... ، و اینکه هیچ سرمایه ای جز خود نیست و هیچ توشه ای جز خود، و هنوز همین خور و خواب و خشم و ... ... life is quiet peaceful at this time most of the things have fallen in their place. specially mbti workshop on lyan was much of a pleasure the good thing about peace is th


e127-من حیاتک
منبع :
درخواست حذف این مطلب