مقدمه یکی از رخداد های مهم تاریخ جهان ، جنگهای صلیبی است. این جنگها که در حدود دویست سال بطول انجامید، میان یان اروپایی و مسلمانان صورت گرفت. علل بوجود آمدن این جنگها مربوط به اوضاع قاره اروپا بود. اما میدانهای جنگ ، در فلسطین ، مصر و شام یعنی قلمرو مسلمانان قرار داشت. بنابراین آثار ت یبی این جنگها و ویرانی سرزمینها ، بر مسلمانان زیان فراوانی وارد کرد. این جنگها اگر چه با پیروزی و نظامی مسلمانان به پایان رسید و مسلمانان توانستند سرزمینهای خو


ghuhggfy
منبع :
درخواست حذف این مطلب