در عصرفناوری وتکنولوژی کلاغی زند گی کرد که همیشه مشغول تماشای شبکه های وتقلید ازهن یشه های غربی بود ومانند بعضی ازمردم هزارراه نرفته را می رفت.یک روزکه مانند همیشه سرگرم دیدن برنامه های تلویزیون بود، ی بنام کبک ها بی نظیرند توجهش را جلب کرد. آن کلاغ برای اگاهی از مشخصات کبک ها سری به اینترنت زد. پس ازمطالعه شروع به تغییرظاهر،رنگ پرها،منقار،شکل پاهاو.....کرد و مانند یک کبک شد. روزی کلاغ قصه ی ما به قهوه خانه رفت.همه با تعجب به او نگاه د . یکی با


hffufuffuy
منبع :
درخواست حذف این مطلب