قدم زدن در کنار ترس هایمان همه ما انسان ها در زندگی خود ترس هایی داریم که ناشی از عوامل درونی و بیرونی است که ما از طریق تجربیاتمان به دست می آوریم. این تجربیات که بیشترشان ناشی از عدم موفقیت ما در زندگی شخصی یا محیط کاریمان است باعث می شوند که حس ترس در ما ایجاد شود. ما از انجام بعضی کارها وحشت داریم چون می ترسیم با ش ت مواجه شویم. این ممکن است بخاطر ش تهایی باشد که واقعا در گذشته تجربه کرده ایم یا حتی واقعا چنین ش تی را تجربه نکرده ایم ولی از ای


mayoiga
منبع :
درخواست حذف این مطلب