کتاب جریان شناسی انجمن حجتیه

کتاب جریان شناسی انجمن حجتیه

در مقاله جریان شناسی انجمن حجتیه کوشش شده تا فعالیت های انجمن حجتیه را پیش و پس از انقلاب ی مورد بررسی قرار دهد و واکنش (ره) را در برابر این جریان باگو کند.

برای کتاب اینجا کلیک کنید.