آقای نخست ، با دشمن ایران همراهی نکن

 سید هاشم ال با مخاطب قرار دادن حیدر العبادی از او پرسید: ما ملت عراق از کِی جزو پروژه تحریم ملت ها بوده ایم؟ فرزندان عراق از چه زمانی شریک محور تروریسم یی بوده اند؟ محوری که به دنبال مداخله و تجزیه کشورها، ظلم به ملت ها و غارت ثروت هایشان است. ملت بخشنده عراق نه فقط با مال، بلکه با جان خود در فلسطین و فداکاری کرده است. ما نه اکنون و نه هیچ زمان دیگر اجازه نخواهیم داد که عراق به ای ی از ایالات تبدیل و اراده آنان بر ما تحمیل شود.

وی تصریح کرد: ما برای تثبیت حاکمیت عراق خون داده ایم و اجازه نمی دهیم ی به استقلال ما دست اندازی کند.

وی با تأکید بر این که « ت عراق نباید از تصمیم یکجانبه برای تحریم ایران بترسد»، افزود: این تصمیم شورای امنیت نیست که در برابر آن تسلیم شویم. دو سوم جهان از روسیه و چین گرفته تا هند، پا تان و سایر کشورها در کنار ایران ایستاده اند.