شهر مهران

«عملیات والفجر۳» از جمله عملیات هایی است که در قالب عملیات های محدود و به منظور جلوگیری از ایجاد رکورد جنگ و در ادامه عملیات های مسلم ابن عقیل، محرم، والفجر مقدماتی و والفجرهای ۱ و ۲ طراحی و اجرا شد.

ویژگی عملیات های محدود این بود که توانستند تا حدی دشمن را سرگرم کنند تا در سایه آن عملیات بزرگ رزمندگان در اسفندماه سال ۱۳۶۲ به نام «خیبر» در هور العظیم اجرا شود.

سابقه نظامی منطقه و نحوه مهران