عصـــــــر همان
دلخوشی های صاف
و صادقانه ای است که از
صورت دخترانه ی عشق
می باردـ بر دست و دـ ل

یـــــــــــــــــــــــار
#مهناز