دو دستت را به من بسپار
که با آن ها
دل خود را نگه دارم

« شاعر : محمود درویش »