هر چیزی را می توانی کنی
و دور بیاندازی
اما روزی داخل کت
نامه ایی یا ع ی پنهان شده
غافگیرانه به تو شلیک می کند
تو خواهی مرد
اما خاطره ها ابدی اند

« شاعر : کادیر آیدمیر » .