دلم می خواهد
هر برگ افتاده از شاخه را
در آغوش بگیرم
وقتی بیاد می آورم
تو چقدر پاییز را
دوست داشتی


#محمد_شیرین_زاده