گذشت آن چه باید نمی شد تمام
هوس بود و شد ،قصه ای ناتمام

برای دلی که جـــــــــــوانی نکرد
چه فرقی به پیری حلال و حرام

#احسان_حق_شناس