روز شنبه 29/8/95 به واسطه وم مراجعه حضوری به یکی از بانکها جهت دریافت دسته چک،که برگهای آن به اتمام رسیده بود می­بایست در شهر سنندج حاضر می­شدم .اوّل وقت اداری به شعبه مربوطه مراجعه نمودم و به سراغ ریاست شعبه رفتم،ایشان هم ضمن برخوردی مناسب و مؤدبانه بلافاصله بعد از درخواست بنده به سراغ سیستم رایانه خود رفت و هنوز 30 ثانیه نگذشته بود که با چاپ یک برگه کاغذ، گفت،جناب آقای فعله گری، شما متاسفانه یک قسط تسهیلات بانکی از یکی از شعب تهران به مبلغ 233 هزار تومان معوقه دارید و تا آنرا تسویه ننمایید از صدور دسته چک جدید برای شما معذوریم.-البته دسته چک را من فقط برای کارهای ضروری مانند اجور ماهیانه کرایه منزل مس ی می­خواستم وگرنه ما را چه به دسته چک..-با تعجب برگه را مشاهده و با شعبه بانک مربوطه در تهران تماس گرفتم،حکایت پرداخت تمام اقساط را گفتم و جالب است بدانید که در طول مدت سه سال که اقساط را پرداخت نموده بودم،بغیر از آن کارمزدهای سالیانه که دریافت می­ د،تمام یکی دو روزهای تآخیرات را جمعاً در آ اقساط محاسبه کرده و این مبلغ که تقریباً خودش یک قسط کامل ماهیانه می­شد را به حساب من گذاشته و تحت عنوان معوقه بانکی؟!