☘با توجه به اینکه ما باید در روز قیامت هم آن سوالات قبر را پاسخ بدهیم، چه ومی دارد که در برزخ هم به این سوالات پاسخ دهیم؟!

پاسخ– ما یک سوال در عالم برزخ داریم و یک سوال هم در عالم قیامت داریم. سوالاتی که در عالم برزخ می شود یک بازجویی اولیه است که سوال از کلیات و اصول عقاید و بعضی از اصول اعمال است ولی در قیامت از ریز و درشت عقاید اخلاقیات سوال می کنند.

مثلا در برزخ از اصل سوال می کنند که آیا می خو یا خیر اما در قیامت می پرسند که فلان ی که خو نیت تو چه بود و آیا لباس تو غصبی یود یا خیر؟ قرائت و رکوع و سجود تو درست بوده است یا خیر؟ جز به جز سوال می کنند.
اما در برزخ کلیات عقاید را سوال می کنند. یعنی در برزخ آن چیزی که محور اصلی تشکیل شخصیت انسان است و اصلی ترین عنصری که شخصیت انسان و جهت گیری و باورها و عقاید و مسیر زندگی دنیایی انسان را تشکیل می دهد مورد بازجویی قرار میگیرد.