ضرت ضرت رقیه، ناله هیچ طفلی در نیاد...

▪️به حنجر تیر خورده علی اصغر، همه دردها درمان شه...

▪️به بدن علی اکبر، هیچ پدر و مادری داغ فرزند نبینه...

▪️به ناامیدی ابوالفضل، هیچ امیدی در این روزها ناامید نشه...

▪️به غنچه زیبا قاسم، هیچ جوانی ناکام نشه...

▪️به لب عطشان حسین، همه حاجت به خیر روا بشن....

▪️به اسیری اهل بیت حسین، هیچکی سر دو راهی نمونن جز بین الحرمین..

آمین یارب العالمین...