دور ای لشکریم عباس بوچولده یار و یاوریم عباس

دوشن اوزون بو قول لارا قربان یگانه بال و شهپریم عباس

دور ای و سر یم اویان امید خئیمه گاهیم

آچ امیدیم ای پناهیم

اویان بو چولده حیدریم یگانه یار و یاوریم

عباس عباس عباس عباس

.........................................................................................................

عالمه، آدمه زینتدی حسین

بو عیان خلقته رأفتدی حسین هر ایکی عالمه عزتدی حسین

یارادان گور نئجه انسان یارادوب عالمه، آدمه زینتدی حسین

مشکول اولسا اونون ب نه گئد غم یئمه باب کرامتدی حسین

آدینی سسله دوشنده درده طبّ ده روح طبابتدی حسین

....................................................................

ای شه عالم حسین گلدی محرم حسین

قاره گییوپ دوتموشوق بیز سنه ماتم حسین

حسین حسین حسین

اهل ولا غمده دور غصه و ماتمده دور

لریمیز یا حسین بو قره پرچمده دور

.................................

رقیه خاتون، جانیم سنه قربان

کنج ویرانییه گل بو گئجه احس بابا بو یئتیمه بالاوون حالی پریش بابا

غملریمدن دئمورم قانلی ون قانه دونر حرمون حالی دونوب ح ویرانه دونر

حال غم خانه دونر هنگ عزا خانه دونر بو چیچیک خانه دلده نئجه طوف بابا