سوالات استخدامی اموزش و پرورش آموزگار ابت (کد ۲۵۱۷)قیمت:49000ریال

سوالات استخدامی اموزش و پرورش آموزگار ابت

آموزگار ابت (کد  ۲۵۱۷)

مواد آزمون عبارتند از:
الف – مواد آزمون عمومی آموزگار ابت به شرح زیر :

۱-سوالات استخدامی فناوری اطلاعات ( مهارتهای icdl هفت گانه )  ۵۵۰ سوال با پاسخنامه
۲- سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی ۴۵۰ سوال  با پاسخنامه
۳- سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی ۳۴۵ سوال با پاسخنامه
۴- سوالات استخدامی  معارف ی ۳۲۵ سوال با پاسخنامه
۵- سوالات استخدامی زبان انگلیسی عمومی ۲۸۵ با پاسخنامه
۶- سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی ۴۲۵ سوال با پاسخنامه
۷-  سوالات استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی ۲۶۵ سوال با پاسخنامه

ب – مواد آزمون تخصصی آموزگار ابت به شرح زیر :

***( سوالات پیشنهادی با توجه به مواد مشخص شده در دفترچه ازمون ) ***

۱- سوالات استخدامی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت ۱۴۰ سوال با پاسخ نامه
۲- سوالات استخدامی  روانشناسی پرورشی و تربیتی ۲۰۰ سوال با پاسخ نامه
۳- سوالات استخدامی روانشناسی رشد ۱۵۰ سوال با پاسخ نامه
۴- سوالات استخدامی روشها و فنون تدریس ۲۰۰ سوال با پاسخ نامه
۵- سوالات استخدامی  اندازه گیری، سنجش و ارزشی آموزشی ۲۰۰ سوال با پاسخ نامه

ج- دفترچه ازمون اموزش دوره های قبلی :

۱- دفترچه عمومی ( مشترک بین تمام رشته ها ) سال ۸۴ با پاسخنامه
۲- دفترچه عمومی ( مشترک بین تمام رشته ها ) سال ۸۶ با پاسخنامه
۳- دفترچه عمومی ( مشترک بین تمام رشته ها ) سال ۸۹ با پاسخنامه
۴- سوالات تخصصی آموزگار دوره ابت ۶۰ سوال سال ۸۹  بدون پاسخ نامهجهت محصول اینجا کلیک نمایید