این تحقیق در مورد تجزیه وتحلیل نسبت های مالی و سیستم مدیریتی بهبود مستمر در 50 صفحه و در قالب ورد و شامل تجزیه وتحلیل نسبت های مالی و سیستم مدیریتی بهبود مستمر ،تجزیه وتحلیل نسبت های مالی در مدیریت مالی،تجزیه وتحلیل نسبت های مالی،نسبت های مالی چیست،نسبت های نقدینگی،نسبت جاری،مقایسه نسبت جاری و آنی ،صورتهای مالی اصلی ،ترا مه و صورت سود و زیان ،
دسته بندی اقتصاد
بازدید ها 0
فرمت فایل docx
حجم فایل 261 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 50
تحقیق تجزیه وتحلیل نسبت های مالی و سیستم مدیریتی بهبود مستمر ،

فروشنده فایل

کد کاربری 2364
کاربر

این تحقیق در مورد تجزیه وتحلیل نسبت های مالی و سیستم مدیریتی بهبود مستمر  در 50 صفحه و در قالب ورد و شامل تجزیه وتحلیل نسبت های مالی و سیستم مدیریتی بهبود مستمر ،تجزیه وتحلیل نسبت های مالی  در مدیریت مالی،تجزیه وتحلیل نسبت های مالی،نسبت های مالی چیست،نسبت های نقدینگی،نسبت جاری،مقایسه نسبت جاری و آنی ،صورتهای مالی اصلی ،ترا مه و صورت سود و زیان ،نسبتهای سودآورینسبت پرداخت سود سهام،سیستم مدیریتی بهبود مستمر و استراتژی کایزن،سیستم مدیریتی بهبود مستمر و استراتژی کایزن،بهبود مستمر چیست،کایزن،انواع بهبود،الگوهای بهبود بهره وری ،موانـع ارتـقاءبهـره وری،استراتژی کایزن،سیستم مدیریتی بهبود مستمر ،کایزن چیست و غیره می باشد.

فهرست

مقدمه3

نسبت های مالی3

فهرست نسبت های مالی3

نسبت های فعالیت5

نسبت های اهرمی6

نسبت های ارزش گذاری و رشد 7

نتیجه گیری8

نسبت های مالی چیست؟ 8

طبقه بندی کلی نسبت های مالی: 8

نسبت جاری: 9

نحوه محاسبه نسبت: 9

تجزیه وتحلیل نسبت: 9

استفاده کنندگان از نسبت جاری: 10

نحوه محاسبه نسبت: 11

انواع نسبت های نقدینگی13

تجزیه وتحلیل نسبت: 14

نسبت سود عملیاتی: 14

نسبت بازده ارزش ویژه: 15

نسبت بازده دارایی ها: 16

هدف از تغییر*18

بهبود مستمر19

مت وژیهای بهبود مستمر21

کایزن چیست؟ 23

بهبود مستمر و تدریجی با بهره گیری از مشارکت کارکنان23

مدیریت و کایزن23

مدل مدیریت کایزنی24

اصول دمینگ 324

مراحل اجرای کایزن عملی25

ساختار سلسله مراتبی تصمیم در سازمان27

اجرای نظام آراستگی29

نهضت برچسب قرمز30

تبلیغات33

سیستم مدیریتی ” بهبود مستمر” چیست؟ 41

کایزن چیست؟ 44

*رویکرد تحول سازمانی : 45

چرخه دمینگ: 48

تطور سازمانی  *49

منابع51

مقدمه

برای تجزیه وتحلیل وضعیت مالی یک شرکت نمی توان فقط به صورت های مالی و ارقام آن اکتفا نمود. بلکه ایجاد ارتباط معنی دار میان مفاهیم و اقلام این صورت ها و مقایسه آن ها با یکدیگر، دیدگاه جامع و دقیق تری برای بررسی وضعیت فعلی شرکت و پیش بینی آینده آن به دست می دهد.

نسبت های مالی

نسبت های مالی،  از ابزارهای سودمند در تعیین صورت های مالی شرکت ها به حساب می آید، که با در اختیار قرار دادن نسبت برخی از اقلام مهم حسابداری، درک درستی از واقعیت های مهم، در بازه نتایج عملیات و وضعیت مالی یک شرکت را بدست می دهند.

با بررسی و تحلیل نسبت های مالی می توان به آسیب شناسی فعالیت مالی یک شرکت نیز دست یافت. نسبت های مالی به چهار گروه عمده تقسیم می شوند:

نسبت های نقدینگی: این نسبت ها توانایی و قدرت شرکت در پرداخت بدهی های کوتاه مدت، در سر رسید را اندازه گیری می کنند.

نسبت های فعالیت: با این نسبت می توان میزان کارآیی یک شرکت را در کاربرد منابع خود اندازه گیری نمود.

نسبت های اهرمی: تامین نیازهای مالی از طریق ایجاد بدهی را نشان می دهد. در واقع این نسبت ها تعیین می کنند که شرکت تا چه حد نیازهای مالی خود را از منابع دیگران تامین نموده است.

نسبت های سودآوری: میزان موفقیت شرکت را در ب سود و روش تامین آن از محل درآمد، فروش و سرمایه گذاری را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد

تحلیل نسبت های مالی با مقایسه ی دو قلم در صورت های مالی انجام می شود. نسبت نهایی می تواند به شیوه ای تفسیر شود که با تفسیر هر قلم به شکل جداگانه امکان پذیر نیست. نسبت های مالی را می توان براساس آنچه که اندازه گیری می کند؛ دسته بندی کرد: سودآوری، نقدینگی، فعالیت، اهرم، ارزش گذاری و رشد که هر کدام از آنها زیرمجموعه های خود را دارند.

فهرست نسبت های مالی

در اینجا فهرستی از نسبت های مالی مختلف معرفی می شود. در نظر داشته باشید که اکثر نسبت ها را می توان با ضرب در عدد ۱۰۰، به درصد تبدیل کرد. هر نسبت به طور خلاصه معرفی می شود.

نسبت های سودآوری

این نسبت ها میزان ﻣﻮفقیت ﺷﺮﻛﺖ را درﻛﺴﺐ ﺳﻮد ﻣﻮرد ﺗﺠﺰیه و تحلیل ﻗﺮار می دﻫﺪ.

۱. نسبت سود ناخالص = سود ناخالص / فروش خالص

این نسبت میزان