تحقیق اصل قانونی بودن جرم و مجازات

تحقیق-اصل-قانونی-بودن-جرم-و-مجازاتتحقیق اصل قانونی بودن جرم و مجازات؛ بخشی از متن اصلی : عصر رنسانس و انقلاب کبیر فرانسه، افراد بنابر میل پادشاه و حاکم و کشیش و مجازات می شدند، چه بسیار افراد بی گناه که با خباثت طبع حکام به مجازات رسیدند، چه خون های پاک که بر زمین ریخته شد، چه اموال و نفوس و ارض و مردم که مورد هتک قرار فایل