تحقیق آمد و شد با جهانگرد غیر مسلمان

تحقیق-آمد-و-شد-با-جهانگرد-غیر-مسلمانتحقیق آمد و شد با جهانگرد غیر مسلمان؛ بخشی از متن اصلی : در پى دستیابى بشر به تمدن و صنعت و بهره مندى از رسانه هاى مسافرى سریع و راحت, آمد و شد و پیوند میان انسانها به گونه اى شگفت رو به فزونى و گسترش نهاد. شاید بتوان گفت اکنون گستره و حجمِ رفت وآمد فرامرزیِ انسانها و پیوند مردمانِ کشورها و قارّه ها فایل