تحقیق جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت در حقوق کیفری ایران

تحقیق-جایگزینهای-زندانهای-کوتاه-مدت-در-حقوق-کیفری-ایرانتحقیق جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت در حقوق کیفری ایران؛ بخشی از متن اصلی : مفهوم زندان کوتاه مدت به درستیروشن نیست و تا کنون کیفرشناسان تعریف جامعی از آن بدست نداده اند. در حقیقت آنچه در این تعریف دقیقاً معلوم نیست مدت زمانی است که کیفر سالب مشمول عنوان کوتاه مدت قرار می گیرد. نظامهای کیفری ب فایل