بخش دوم

2

توی مدرسه وقتی رفتار کلاغ را در ذهنم مرور می ... ، به این نتیجه رسیدم که کلاغ من کلاغی معمولی نیست؛ از این هایی نیست که روی سر رهگذران و خودروهای پارک شده ... اب کاری می کنند. حدس زدم باید دست آموز و هنرمند باشد. با خودم گفتم این حلقه به پا حتما با کلاغ های دیگر فرق دارد. چرا کلاغ های دیگر حلقه ندارند؟

به بهرام نزدیک شدم و گفتم: «من کلاغ دارم لامی. کلاغ اهلی!»

بهرام نگاهی کرد و گفت: «تو خودت کلاغی داداش!»

ناراحت بود. دومین روزی بود که با ... ی حرف نمی زد و ... ی را اذیت نمی کرد و توی خودش بود. زنگ کلاس خورده بود اما هنوز دبیر ادبیات نیامده بود. دوباره بهش نزدیک شدم و گفتم: «این کلاغ با کلاغ های دیگر فرق دارد. تو تا حالا کلاغ اهلی دیده ای لامی؟ ... ا دیده ای؟»