شطرنج بازان برتر روز نخست مسابقات شطرنج پسران دانشجوی کشور در شیراز معرفی شدند.
انتشار: شیراز -
ادامه مطلب