روز نخست مسابقات هندبال پسران دانشجوی کشور در شیراز به پایان رسید.
انتشار: شیراز
ادامه مطلب