related image
 


سال هفتم هجری گرامی (ص) همراه هزار و ششصد نفر سرباز برای فتح قلعه خیبر که در 32 فرسخی مدینه قرار داشت روانه شدند. مسلمانان در بیابان های اطراف خیبر مدتی ماندند و نتوانستند قلعه های خیبر را فتح کنند.
از نظر غذایی در مضیقه سختی قرار داشتند به طوری که بر اثر شدت گرسنگی از گوشت حیواناتی که مکروه بود، مانند گوشت قاطر و اسب استفاده می د.
در این شرایط، چوپان سیاه چهره ای که ان یهودیان را می چراند، به حضور (ص)آمد و مسلمان شد، و سپس گفت: این ان مال یهودیان است در اختیار شما می گذارم.
(ص) با کمال صراحت در پاسخ او فرمود: این ان نزد تو امانت هستند، و در آئین ما خیانت به امانت جایز نیست، بر تو لازم است که همه ان را به در قلعه ببری و به صاحبانشان تحویل بدهی.
او فرمان (ص) را اطاعت کرد و ان را به صاحبانشان رساند و به جبهه مسلمین بازگشت.(1)

____________________

1- سیره ابن هشام، ج 3، ص 344.