با تهدید ایران مرگ خودش را تسریع می کندحجت ال عباس محمد حسنی رئیس سازمان عقیدتی   ایران: با اشاره به تهدید صهیونیست ها در چند روز گذشته مبنی بر حمله به مواضع ایران در عراق تاکید کرد: اگر اقدامی علیه منافع ایران انجام دهد، مرگ خودش را تسریع کرده است و با هر حرکت و اقدام اشتباه زودتر از موعود پیش بینی شده از بین خواهد رفت.