هیأت مرکزی عهده دار کلیه فعالیت های انجمن ی مدرسه است و از مسئولین واحدهای انجمن تشکیل می گردد تا در جهت انجام وظایف محوله در آیین نامه و سایر برنامه های انجمن ی دانش آموزان اقدام نماید.
مدیریت انجمن ی دبیرستان علی شریعتی شهرستان رامهرمز: ضمن... ادامه مطلب