#فرمانده_کل_قوا در مراسم #دانش آموختگی های #آجا "شما باید بایستید(#فضای_مجازی ) ... خدای متعال به شما کمک خواهد کرد."
# _مقتدر
#بیعتم_تا_آ ین_قطره_خونم
#چالش_دعوت_به_هوشیاری