وقتی
از نبودنت
به مرز جنون می رسم
نخی از خاطره هایت را
به لب می گیرم


علی محمدی