از دل رویاها
بر می خیزی ...

شبیه خورشید
با بالهای زردطلایی اش
که صبح را
عاشقانه می شکافد...

تو می مانی و
تلالویی ابدی ...

من می مانم و
ای شکافته ..


#آریو_همتی