چقدر دلم می خواهد نامه بنویسم
تمبر و پاکت هم هست
و یک عالمه حرف

کاش ؛ ی ، جایی ، منتطرم بود ...

ساره دستاران