گاهی اگر یک(دوستت دارم) را

ثانیه ای به تاخیر اندازی

سال ها دیر می شود

"آرمین یوسفی"