روی این نیمکت به جای''' تو''' یک گل رزصورتی گذاشته ام با این خیال که یک روز بیایی برش داری و کنارم بنشینی ...

دنیا ارزانی آدمهایش؛فقط من باشم وتو؛دو فنجان چای به ضمیمه لبخندت...

گاهی میان مردم در ازدحام شهر،غیر از تو هرچه هست فراموش میکنم...

وقتی میخندی عشق، کوچک ترین اتفاقیست که می افتد،