برای برآورده شدن حوایج، در صحیفه عسکریه ... ی از ... حسن عسکری(ع) نقل شده است. این ... چهار رکعت می باشد، در دو رکعت اول بعد از حمد پانزده مرتبه سوره مبارکه ز ... ال و در دو رکعت دوم بعد از حمد پانزده مرتبه سوره مبارکه توحید و بعد ازسلام ... ، این دعا خوانده شود
ادامه مطلب