کلیات درس

http://s9.picofile.com/file/8271305134/0_sd_preface.pdf.html


فصل 1) ساختمان های مقاوم در برابر ز له

http://s9.picofile.com/file/8271305218/1_sd_chapter_1.pdf.html


فصل 2) تقاضای لرزه ای در سازه ها

http://s9.picofile.com/file/8290443076/2_sd_chapter_2.pdf.html


فصل 3) ظرفیت خطی  لرزه ای در سازه ها

http://s9.picofile.com/file/8294380500/3_sd_chapter_3.pdf.html