با سلام، همکاران گرامی با توجه به تقسیم بندی دبیرخانه ریاضی مبنی بر طراحی سوال استاندار از کتاب هندسه

دهم ،خواهشمند است 10 سوال از فصل دوم طبق چهارچوب زیر طراحی نمایید.

تعداد سوالات حداقل 10 سوال شامل 4 سوال عینی ( ص - غ، جور ی، چند گزینه ای ) و 6 سوال تشریحی.