انجمن دارستان الوار و مشک

برگزاری جشن تولد دو کودک مشکی به سبک درختی توسط انجمن زیست محیطی دارستان وبا حضور گرم *مردم و ریاست محترم اداره محیط زیست شهرستان مشک*

جشن تولد درختی *