امور خارجه کشور، محمد جواد ظریف پس از جلساتی که در برو ل داشت به خبرنگار ایسنا گفت: دیدارها خوب و سازنده بوده اند.

محمد جواد ظریف ادامه داد: ما برای گفت و گوهای امروز ( با ان خارجه سه کشور) آماده ایم و در مسیر درست برای حرکت رو به جلو هستیم تا اطمینان حاصل کنیم منافع همه اعضای باقی مانده ی به ویژه ایران تامین و تضمین شود.وی عنوان ساخت: در این دیدار بر ضرورت اجرای کامل توسط همه طرفهای باقی مانده و بهره مندی ایران از منافع و اینکه این بهره مندی ها تضمین شود تاکید شد.

امور خارجه ت دوازدهم تاکید کرد: درباره نحوه اقدام و چگونگی رسیدن به آن تضمین ها نیز کار را شروع کردیم. مداکرات کارشناسی در ادامه مذاکرات دیروز ادامه دارد و امشب هم با ان خارجه گفت و گو می کنیم. همین طور در طول یکی دو هفته آینده به صورت مشترک در سطح و کارشناسی ادامه می دهیم در زمینه روش هایی که می شود منافع ایران و سایر طرف ها را تضمین کرد صحبت می کنیم. ما باید اطمینان حاصل کنیم یک طرف با وج غیرقانونی اش نمی تواند نفع ببرد از این مساله و سایر اعضا نیز می توانند از حضور و باقی ماندن شان نیز منفعت ببرند.