یا علی، مثَل تو، مثَل سوره "قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد" است.رسول خدا (صلی اللّه علیه و آله) به ... علی(علیه السلام) فرمود:

یا علی، مثَل تو، مثَل سوره "قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد" است.

◀️ هر ... این سوره را یک بار بخواند، گویا ثلث قرآن را خوانده

◀️ و هر ... دو بار بخواند گویا دو ثلث قرآن را خوانده

◀️ و هر ... سه بار بخواند، گویا همه قرآن را ختم کرده است.

هر ... تو را به قلبش دوست داشته باشد، ثلث ثواب بند ... را به دست آورده

و هر ... علاوه بر دوست داشتن قلبی، به زبان هم این دوست داشتن را اعلام کند، دو سوم ثواب بند ... را به دست آورده

و هر ... به قلب و زبان و عمل(با عمل اعضا و جوارح) این دوست داشتن را اعلام کند و نشان دهد، همه ثواب بند ... را به دست آورده است.

البرهان، ج5، ص797