شگردهای تبلیغاتی غیر اخلاقی برخی از بهائیان در جذب ک ن و نوجوانان در غالب کانال های مجازی رفع اشکال درسی و کلاس اخلاق با وجود ممنوعیت با قوانین کشوری و قوانین کنوانسیون حقوق کودک یونیسف

دریافت
مدت زمان: 6 دقیقه