پاسخ:[1]

مبالغ دریافتی از بیمه، جزو درآمد سال محسوب می شود، پس اگر این مبالغ، در پایان سال خمسی از مخارج فرد و خانواده اش اضافه بیاید، پرداخت خمس آنها واجب می گردد، و در غیر این صورت، خمسی به آن تعلق نخواهد گرفت.

پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:

حضرت آیت الله العظمی (مد ظله العالی):

ج1) سود حاصله از بکارگیرى سرمایه در ضمن یکى از عقود صحیح ى، جزو درآمد سال وصول، محسوب مى شود که اگر تا سر سال خمسى باقى بماند، باید خمس آن را بپردازید.

ج2) در صورتى که از مخارج سال اضافه بیاید، پرداخت خمس آن واجب است.

حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):

1. اگر مقصود این است که شرکت بیمه در مقابل دریافت اموالی، شخص بیمه گذار و متعلقینش را از حوادث و ناملایمات بیمه می کند، نسبت به پول دریافتی، (چنانچه شرکت خصوصی نباشد) نصف آن را به فقیر متدین بدهد و اگر بیمۀ مذکور به این معنا نیست، بلکه پولی می گیرند و بعد از 10 سال همان پول را با اضافه ای به بیمه گذار می دهند خمس مقدار پرداختی را فوراً باید بدهد.

2. اگر ر بخشى از حقوق توسط ت در دوران کارمندى به عنوان تملک ت با موافقت کارمند باشد، حقوق بازنشستگى خمس ندارد، مگر پس از قبض مال و گذشتن یک سال تمام (وارد شدن به حساب کافى نیست). ولى اگر ر بخشى از حقوق توسط ت به عنوان قرض باشد که آن را پس از بازنشستگى تدریجاً مى پردازد مقدار ر شده خمس دارد و در این صورت کارمند مى تواند هر ماه به مقدار ر شده ماهیانه را خمس بدهد و مى تواند همه حقوق دریافتى را خمس بدهد تا وقتى که تمام مبلغ ر شده در طول دوران کارمندى پایان یابد.

حضرت آیت الله العظمی مکارم (مد ظله العالی):

چنانچه تا پایان سال خمسی مصرف نشود خمس دارد.

حضرت آیت الله مهدی هادوی تهرانی (دامت برکاته):

اگر چیزی از این مبالغ دریافت شده از بیمه، در سر سال خمسی یا پس از گذشت یک سال از دریافت باقی بماند و صرف مؤونه نشود، به آن باقیمانده خمس تعلق می گیرد.


[1] - استفتا از دفاتر آیات عظام: ، سیستانی، مکارم (مد ظلهم العالی)، توسط سایت کوئست.

http://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa21144