1. در باب احکام فقهی، شخصی که با وجود متأهل بودن و دسترسی به همسر خویش مرتکب گناه کبیره لواط شده باشد، آتش زدن به عنوان یکی از مجازات های او اعلام شده است.[1]

2. گزارش هایی وجود دارد که علی(ع)، افرادی را به دلیل آنکه ادعای ی کرده و یا خودِ حضرتشان را خدای خود دانستند، در آتش سوزاندند.

اما در موارد دیگر مانند به آتش کشیدن جنازه ابن ملجم، به دلیل معتبر نبودن این نقل ها، نمی توان آن را پذیرفت.[2]


[1] - ، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج 41، ص 381، بیروت، دار إحیاء راث العربی، چاپ هفتم، 1404ق؛ خمینى، سید روح الله، توضیح المسائل (محشّی)، محقق، بنى هاشمى خمینى ، سید محمد حسین، ج 2، ص 817، قم، دفتر انتشارات ى، چاپ هشتم ، 1424ق.