یکی از مواردی که گرفتن ربا جایز است، زمانی است که ربا دهنده کافر باشد؛ پس در فرض سؤال، اگر فرد بهایی - که کافر به شمار می آید- از اعتقاداتش دست برداشته و مسلمان شده باشد، ربا گرفتن از وی جایز نیست، ولی اگر از سخن وی اطمینان به مسلمان شدنش پیدا نشود، گرفتن ربا از او اشکالی ندارد.

پاسخ دفاتر مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[1]

حضرت آیت الله العظمی (مد ظله العالی):

حتی در فرض سؤال، ربا حرام است.

حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):

گرفتن ربا از شخصی که مسلمان شده حرام است.

حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی):

خیر.

حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته):

اگر مسلمان شدن وی از طریق علم وجدانی یا شیوعِ مفید اطمینان یا خبر یک فرد مورد اعتماد احراز نشود، ربا گرفتن از وی اشکال ندارد.


[1] - استفتا از دفاتر آیات عظام: ، صافی گلپایگانی، نوری همدانی (مد ظلهم العالی) توسط سایت کوئست.

http://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa88272