طی قرن های متمادی و بر اساس تجربه، غذاها را به 18 خانواده تقسیم بندی کرده اند، که بدین قرار است:[1]

1) لطیف صالح الکیموس کثیرالغذا: مانند تخم مرغ عسلی، گوشت پرندگان و ...

2) لطیف صالح الکیموس قلیل الغذا: مانند انار، سیب، کاهو

3) لطیف صالح الکیموس متوسط الغذا: مانند نان گندم

4) کثیف صالح الکیموس کثیرالغذا: مانند تخم مرغ نیمرو، گوشت بره و

5) کثیف صالح الکیموس قلیل الغذا: مانند پنیر تازه

6) کثیف صالح الکیموس متوسط الغذا: مانند گوشت گوساله

7) معتدل صالح الکیموس کثیرالغذا: مانند گوشت برّه ی اله

8) معتدل صالح الکیموس قلیل الغذا: مانند شلغم

9) معتدل صالح الکیموس متوسط الغذا: مانند گوشت بچه شتر

10) لطیف فاسد الکیموس کثیرالغذا: مانند جگر سفید، بچه کبوتر

11) لطیف فاسد الکیموس قلیل الغذا: مانند ترب، پیاز و هر چیز تند و تیز

12) لطیف فاسد الکیموس متوسط الغذا: مانند نان تخمیرنشده و بد پخته شده(نان فطیر)

13) کثیف فاسد الکیموس کثیرالغذا: مانند گوشت ، سوسیس و کالباس

14) کثیف فاسد الکیموس قلیل الغذا: مانند گوشت مانده، بادمجان

15) کثیف فاسد الکیموس متوسط الغذا: مانند اقسام کلم بستانی

16) معتدل فاسد الکیموس کثیرالغذا: مانند کلم رومی

17) معتدل فاسد الکیموس قلیل الغذا: مانند زدک

18) معتدل فاسد الکیموس متوسط الغذا: مانند ماهی خشک شده و دودی


[1] - کتاب طب سنتی ی، مهدی برزو، با مقدمه پروفسور حسین خیر ش، چاپ پنجم 1394، نشر ابتکار دانش، شابک: 5-107-11-600-978، صص 87