یکی از ابزارهای رایج تحقیق و روشی مستقیم برای ب داده های تحقیق است. پرسشنامه مجموعه ای

از سوال ها (گویه ها) است که پاسخ دهنده با ملاحظه آنها پاسخ لازم را ارائه می دهد. این پاسخ، داده مورد

نیازپژوهشگر را تشکیل می دهد. سوال های پرسشنامه را نوعی محرک-پاسخ می توان محسوب کرد. از طریق

سوال های پرسشنامه می توان دانش، علایق، نگرش و عقاید فرد را مورد ارزی قرار داد، به تجربیات قبلی وی

پی برده و به آنچه در حال حاضر انجام می دهد آگاهی یافت. باید توجه داشت که در برخی فرهنگ ها با توجه

به شرایط اجتماعی، پرسشنامه نمی تواند داده ها را با دقت لازم، همانند، یک مصاحبه عمیق، بدست دهد.

بنابراین برای بالابردن دقت داده های گردآوری شده، توصیه می شود که تکمیل پرسشنامه همراه با سایر

ابزارهای گردآوری داده ها باشد. در غیر اینصورت باید داده های حاصله را با قید احتیاط به کار برد.