شمشیر عجم منتظر رخصت جنگ است

مکه بشود مرکز ایران چه قشنگ است

ما منتظر حمله ای از سوی حجازیم

تا بین بقیع ش حرمی ناب بسازیم

"یاحیدرکرار" زند نقش به زودی

بر پرچم سبز عربستان سعودی

از روضه ی عباس شرف یاد گرفتیم

یک عمر از او ی ره امداد گرفتیم

ما غیر کفن برتن خود جامه نداریم

ای شمر برو شوق امان نامه نداریم